×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰  .::.   برابر با : Sunday, 24 October , 2021  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

           * به قلم : ایرج افراسیابی    سر دبیر پایگاه خبری تحلیلی عصر سلماس

فعالیت های چندین ماهه اخیر افراد مطرح برای حضور در صحنه انتخابات سلماس به خوبی مویّد این مطلب است که مردم از شنیدن وعده و وعیدهای بی اساس خسته شده اند و به دنبال فردی هستند که در سکانداری وکالت مردم در مجلس شورای اسلامی به حقوق از دست رفته منطقه التفات بیشتری داشته باشد و با بهره گیری از اعتماد و پشتیبانی مردم در راستای گشایش مرز رسمی ، منطقه ویژه اقتصادی ، فراهم آوردن زمینه اشتغال خیل جوانان بیکار و همچنین فراهم ساختن زمینه افزایش در آمد مردم با توجه به امتیازات مرزی و کشاورزی تلاش کند.

یکی ازمهم ترین اصول اداره هرکشورمردم داری است واین درجوامع اسلامی وبه خصوص درجامعه ماکه تمام قوانین جاری آن نشأت گرفته از قانون الهی واسلامی است بیشترجلوه می نماید.
شایدبتوان به جرأت گفت که درطول تاریخ مردمی ترین انقلاب درکشورما روی داده است؛مردمی که باگذشت حدودهیجده ماه ازپیروزی انقلابشان؛سنگینی جنگی تحمیلی رالمس کردند؛جنگی که به شهادت عزیزترین افرادشان وبه قیمت ویرانی اقتصاد و…انجامیدواین مردم دوشادوش هم درمقابل تجاوزخارجی وتحرکات د اخلی ایستادندوبرگهای زرینی درکتاب تاریخ گشودندواینک پس از گذشت سی وهفت سال ازشکسته شدن قفس ظلمت پهلوی وگشوده شدن دروازه های امید ومشارکت وحضورمردم درصحنه های حرکت جامعه؛ازعلاقمندی مردم به این نظام کاسته نشده است.81852873-70327575
نمونه بارز برای اثبات این ادعا شرکت گسترده وهمه جانبه مردم درانتخابات مختلف ومتعددی است که درکشورانجام می گیردوبه زودی هم در 7 اسفند سال جاری شاهدبرگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که تبلور مشارکت وخردجمعی است خواهیم بود؛ به همین بهانه مطلب زیردرراستای تنویرافکار واذهان مردم – درسهم حداقلی- تهیه شده تامردم عزیزما باشناخت دقیق تر وکاندیداهای محترم بادرایت بیشترگام درمسیر پرشوراین انتخابات بگذارند:
انتخابات مجلس دهم به اقتضای شرایط سیاسی جامعه ؛ حضورگسترده تری رامی طلبدچراکه حضورپرشور دراین دوره ازانتخابات می تواندپیام روشنی برحمایت مردم ازحکومت باشد؛چون هم زمان با به ثمر نشستن برنامه هسته ای کشور در مواجهه با قدرتهای بزرگ جهان و به ویژه گروه 1+5 و نقشه هایی که برای تضعیف نظام اسلامی وافزایش فشار به ایران دنبال می کنند، چون آنها هم به خوبی دریافته اندحضورگسترده مردم درانتخابات نشانه ای از ثبات؛مشروعیت ومقبولیت هرنظام وحکومت سیاسی است بنابراین ازماهها پیش تمام توان خودرابرای انجام تبلیغات سنگین مبنی برعدم حضورمردم وبی اثر بودن آرای آنان بکارگرفته اندوهمواره به دنبال مأیوس کردن مردم بوده اند؛اما حضورمقتدرانه مردم درهراتنخاباتی بیش ازپیش دشمنان خارجی وداخلی راازدستیابی به اهداف پلیدشان دورساخته وبه آنان گوشزدکرده اند که برگزاری انتخابات آزاددرایران ؛یعنی استفاده ازعقل و درایت جمعی ومشارکت آحادجامعه دراداره کشور وحمایت قاطع از آرمان های دینی وانقلابی همراه با نظارت مردم به عملکرد دولتمردان وکارگزاران نظام.
ازسویی اعمال کاهش و افزایش تحریم های مختلف کشورهای غربی ودر رأس آنها آمریکاکه تبعات منفی آن بطورمستقیم متوجه مردم می شود وازسوی دیگرانجام تبلیغات مسموم وکذایی ازجمله ترفندهای تاریخ گذشته ای است که درطول 37 سال پس از پیروزی انقلاب همواره شاهدآن بوده ایم وتحرکات داخلی سرسپردگان وایادی آنهادرایجادتفرقه ؛شایعه پراکنی ودرنوع زشت تر آن زیر سوال بردن خدمات نظام و دولت ازجمله اقدامات مذبوحانه برای سست کردن باورهای عمیق مردم ایران اسلامی است تاایران را به انزواکشانده وهمچون برخی کشورهای جهان وبه ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس به عروسک خیمه شب بازی خود تبدیل کننداماحضورحداکثری مردم به مثابه تجدیدپیمان با آرمان های نظام وانقلاب وخون شهیدان ؛تمام توطئه های دشمنان رانقش برآب کرده ونمود عینی وعملی وجود فرهنگ وروحیه ایمانی وانقلابی را به جلوه در می آورد.
دراین میان آنچه حایزاهمّیت است تشکیل مجلسی قدرتمندترازادوارگذشته باحضورنمایندگان آزاد؛متفکر ومتخصص متعهد است تابدون وابستگی به جناح های خاص وهرمهای قدرت وثروت بتوانند درجهت تثبیت واقتدار نظام اسلامی عمل کنندودرجهت تدوین قوانین عالیه گام بردارندوبسیار بجا خواهدبودکاندیداهای حاضردراین برهه از حیات سیاسی کشور که هرلحظه شاهدسنگ پرانی قدرتهای جهانی برسر راه پیشرفت وتعالی ایران عزیزهستیم درتبلیغات اتنخاباتی خودازدادن وعده و وعیدبپرهیزند وبیشتر درحول محور کشورداری وصیانت از دستاوردهای نظام که ثمره خون صدهاهزارشهیدمی باشدبامردم صحبت کنندو روسیاهی دنیای باقی را به کسب جاه وقدرت ومقام دراین دنیای فانی نخرند.مردم فهیم ما هم آگاهی لازم را برای تشخیص سره از ناسره ،باتوجه به تجارب عمیق خودباشرکت درانتخابات متعددبه دست آورده اندواعمال وگفتاروکردارمنتخبان خود را درترازوی خرد می سنجند،پس هیچ دلیلی برلاف گویی و گزافه سرایی درهیچ محفل ومجلسی باقی نمی ماند.
مردم هم چه ازنظرشرعی وچه ازنظرعقلی وظیفه دارندبدون چشمداشت واهمال وبادقت نظرکامل و وافی نسبت به سنجش وکنجکاوی درگذشته وحال کاندیداهای محترم ،بهترین رابرگزینندتا درنشست وبرخاست با بزرگان ومسئولان توانایی مواجهه با آنان راداشته باشندوهم درجهت حفظ وصیانت ازحقوق ملی ودفاع از منطقه وحوزه انتخابی خودحرکت کنندونیزلحظه ای ازرعایت کامل قانون عدول نکنند.
باتمام این تفاسیربایدمنتظرماندتادرهفتم اسفند 94 یکباردیگرشاهدحماسه سرایی مردم ایران اسلامی شدودراین میان آنچه قابل باور است درک مردم ازشرایط ومقتضیات زمان است که آنان رابرای حضوری مثال زدنی درصحنه مشارکت درتصمیم گیری های کشورشان آماده می کند.
در این میان انتخابات شهرستان سلماس هم از اهمیّت ویژه تری برخوردار است و آن هم فقدان نماینده در مجلس فعلی از حدود یک سال پیش به این طرف با توجه به درگذشت مهندس آقایی می باشد که به نوعی زمینه حضور افراد با گرایشها و تفکرات جناحی مختلف را در صحنه انتخابات سلماس فراهم آورده است و هر یک از آنان می کوشند با در اختیار گرفتن فضای آماده و سیاسی شهر گوی پیروزی را در میدان خود داشته باشند.
تعدد حضور افراد برای رقابت در عرصه انتخابات در سلماس علاوه بر به نمایش کشاندن سطح بالای آگاهی مردم از حساسیّت بالای آن در منطقه خبر می دهد.
اما فعالیت های چندین ماهه اخیر افراد مطرح برای حضور در صحنه انتخابات سلماس به خوبی مویّد این مطلب است که مردم از شنیدن وعده و وعیدهای بی اساس خسته شده اند و به دنبال فردی هستند که در سکانداری وکالت مردم در مجلس شورای اسلامی به حقوق از دست رفته منطقه التفات بیشتری داشته باشد و با بهره گیری از اعتماد و پشتیبانی مردم در راستای گشایش مرز رسمی ، منطقه ویژه اقتصادی ، فراهم آوردن زمینه اشتغال خیل جوانان بیکار و همچنین فراهم ساختن زمینه افزایش در آمد مردم با توجه به امتیازات مرزی و کشاورزی تلاش کند.

 1. محمدرضا75

  آب زنید راه را /هین که نگار می رسد
  یاشاسین حاج محسن مافی <<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>&g
  t;>>>>
  کشتی نجات شهرستان سلماس
  پیروزی /پیشرفت /عزت /سربلندی سلماس و سلماسلیلار >>>>>>>>>>>>>>>>>
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>&g
  t;>>>با ناخدا حاج محسن مافی
  یاشاسین حاج محسن مافی >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ;>>>فرزند سلماس
  دلاورمرد خطه اذربایجان

 2. سلماسلی

  خواهشا در مورد نماینده ها تحقیق کنید بعد رای بدهید
  مرد پاک میدان غلامحسین عماااااااااااااااری

  تنها مسئولی که تابه حال از سلماس به خوی انتقال یافته است.
  یاشاسین فرزندان پاک سلماس

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان های فارسی یا تورکی باشند منتشر نخواهند شد.