در اجرای ماده ۲۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۲ آیین نامه اجرایی آن، به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه سلماس می رساند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز جمعه مورخ ۷ اسفند ۱۳۹۴ در حوزه انتخابیه سلماس برگزار شد جمع آرای مأخوذه در این حوزه انتخابیه ۱۰۲ هزار و ۶۰ رأی بود که اشخاص زیر به ترتیب :

 1. آقای رسول جلایر سرنقی نام پدر محمد دارای ۱۸ هزار و۳۲۱ رأی.
 2. آقای شهروز برزگر کلشانی نام پدر شهریار دارای ۱۶هزار و۴۶۳ رأی.
 3. آقای یعقوب رضازاده نام پدر حسن دارای۱۵هزار و۱۰۶ رأی.
 4. آقای محسن مافی نام پدر عرب دارای ۱۵هزار و ۱ رأی.
 5. آقای غلامحسین عماری نام پدر عبدالرحیم دارای ۷هزار و ۸۶۳ رأی.
 6. آقای حمید میرزایی حبشی نام پدر محمود دارای ۴هزار و ۸۴۵ رأی.
 7. آقای حسین ولی پور اهرنجان نام پدر ستار دارای ۴هزار و ۶۷۵ رأی.
 8. آقای مجید آقازاده حبشی نام پدر آقاجان دارای ۴هزار و ۵۴۶ رأی.
 9. آقای فرزین صالحی نام پدر هادی دارای ۳هزار و ۲۱ رأی.
 10. آقای علی سالمی گلعذانی نام پدر مسلم دارای ۲ هزار و ۹۶۰ رأی.
 11. خانم صدیقه حسین زاده کوچمشکی نام پدر بهلول دارای ۲هزار ۳۵۰ رأی.
 12. آقای سعید شعبانلوئی نام پدر نجیب دارای یک هزار و ۶۱۷ رأی.
 13. آقای سجاد عاقلی حبشی نام پدر امراله دارای ۹۴۶ رأی.
 14. آقای میر ایوب طباطبایی رضائی نام پدر میریعقوب دارای ۵۲۶ رأی.
 15. آقای علیرضا خیرخواه نام پدر محمدرضا دارای ۴۴۰ رأی.
 16. آقای علی داداشی نام پدر خلیل دارای ۱۷۷ رأی.

می باشند. اینک در اجرای ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان سلماس برای قبول شکایات آماده می باشد.

در ضمن به استناد تبصره های ۱، ۲ و۳ ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تـسلیم دارند و شکایـاتی قابل رسیـدگی خواهـند بود که مشـخصات شاکـی یا شاکـیان شـامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

همچنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

مسعود حاجی علیلو
فرماندار مرکز حوزه انتخابیه سلماس